بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۹۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۶۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۱۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۱۴th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۶۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۷۸th