بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک South Korea

The 4th Nanotechnology General Development Plan: Nano Innovation 2025 ۲۰۱۶ - ۲۰۲۵
اولویت ها
بخشهای اولویت دار 3D Nanoelectronic Devices
بخشهای اولویت دار Food Safety Nanosensors
بخشهای اولویت دار Nanomaterials for Precious Metal Catalysts
بخشهای اولویت دار Nanomaterials for Industrial Use
بخشهای اولویت دار Low Energy Water Treatment System
بخشهای اولویت دار Applied Environment Nanosensor
بخشهای اولویت دار Functional Nanofibers
سازمان های منتشرکننده
کره جنوبی وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات