بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
South Korea

برنامه های استراتژیک South Korea

راهبرد همکاری برای همگرایی نانو در صنعت

۲۰۱۴ -

چشم انداز

دستاوردهای اولیه فناوری نانو و قدرت صنعتی با همکاری وزارتخانه ها