بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Japan

برنامه های استراتژیک Japan

دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از اثرات زیست‌محیطی نانومواد صنعتی

۲۰۰۹ -

اولویت ها

اولویت ملی پدیده ها و فرآیندهای نانومقیاس
اولویت ملی نانومواد ونانوکاموزیتها
اولویت ملی دستگاههای نانومقیاس
اولویت ملی آنالیز نانومقیاس و نانومترولوژی
اولویت ملی فرآیندهای ساخت و دستگاههایی برای فناوری نانو
اولویت ملی توسعه و پیاده سازی سیستمهای پژوهشی در فناوری نانو