بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
UK

برنامه های استراتژیک UK

برنامه کلی دولت برای مشارکت عمومی در فناوری‌نانو

۲۰۰۵ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار الکترونیک نسل آینده
بخشهای اولویت دار دستگاههای پزشکی و روشهای تشخیص
بخشهای اولویت دار محیط زیست
تمرکز تحقیق و توسعه مواد پیشرفته
تمرکز تحقیق و توسعه نانوفناوری زیستی
تمرکز تحقیق و توسعه فراتر از قانون مور