بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Switzerland

برنامه های استراتژیک Switzerland

راهنمایی برای نانومواد مصنوعی: برگه داده ایمنی

۲۰۱۶ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار انرژی و محیط زیست
بخشهای اولویت دار ارتباطات و میکروسیستمها
بخشهای اولویت دار بهداشت، سلامت و فناوری زیستی
بخشهای اولویت دار اقیانوس و مواد غذایی
تمرکز تحقیق و توسعه مواد
تمرکز تحقیق و توسعه کاتالیز و علوم سطح و سطح مشترک
تمرکز تحقیق و توسعه پدیده های بنیادی فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای نانومقیاس
تمرکز تحقیق و توسعه اجزا، سیستمها و فرآیندهای پیچیده مبتنی بر فناوری نانو
تمرکز تحقیق و توسعه جنبه های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز، دستکاری و ساخت؛ تعیین مشخصات، تئوری و مدلسازی