بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

یادداشت تفاهم برای سم شناسی نانومواد

۲۰۰۹ -

اولویت ها

تمرکز تحقیق و توسعه تحقیقات بنیادی بلندمدت مهندسی و علوم نانو
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز و پردازش هدفمند عناصر تشکیل دهنده مواد مقیاس نانو و مهندسی شده و اجزای سیستم با بهره برداری کامل از مفاهیم خود سازماندهی ملکولی
تمرکز تحقیق و توسعه تحقیقات در زمینه مفاهیم ابزارهای نانو و معماری سیستم
تمرکز تحقیق و توسعه کاربرد سیستم ها و مواد نانوساختار در ساخت، سیستم های قدرت، انرژی، محیط زیست، امنیت ملی و مراقبت سلامت
تمرکز تحقیق و توسعه آموزش و تربیت نسل جدید نیروهای کار ماهر در ابعاد چندرشته ای موردنیاز برای پیشرفت سریع در فناوری نانو