بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
South Korea

برنامه های استراتژیک South Korea

دستورالعملهای فنی برای ارزیابی انتشار نانومواد تولید شده در هوا

۲۰۱۷ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار اقتصاد دیجیتال و جامعه
بخشهای اولویت دار اقتصاد پایدار و انرژی
بخشهای اولویت دار محیط کاری نوآورانه
بخشهای اولویت دار زندگی سالم
بخشهای اولویت دار حمل و نقل هوشمند
بخشهای اولویت دار امنیت عمومی

سازمان های منتشرکننده

آلمان آلمان وزارت فدرال آموزش و تحقیقات