بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Denmark

دستورالعملی برای فهرست محصولات نانوی دانمارک ۲۰۱۴ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار فرایندها و پدیده‌های بنیادی مقیاس نانو
بخشهای اولویت دار نانومواد
بخشهای اولویت دار سیستم ها و ادوات مقیاس نانو
بخشهای اولویت دار تولید در مقیاس نانو
بخشهای اولویت دار تحقیقات مربوط به ابزارهای سنجش، مترولوژی و استانداردهای فناوری نانو
بخشهای اولویت دار ایمنی و بهداشت محیط زیست
بخشهای اولویت دار ابعاد اجتماعی- محیط زیست، ایمنی و بهداشت
بخشهای اولویت دار اکتساب ابزارهای سنجش و امکانات تحقیقاتی اصلی