بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Germany

برنامه های استراتژیک Germany

نانومواد و سایر مواد پیشرفته: کاربرد ایمنی و سازگاری محیط زیست: استراتژی تحقیقات مشترک مقامات عالی فدرال

-

اولویت ها

بخشهای اولویت دار مواد (نانومواد پیشرفته)
بخشهای اولویت دار ادوات و قطعات (نانوالکترونیک)
بخشهای اولویت دار سیستم ها و تجهیزات (نانوالگودهی و نانوبازرسی)
بخشهای اولویت دار نانوزیست شناسی: عملکردهای زیستی از مولکول به سلول
بخشهای اولویت دار نانومکانیک: مکانیک مواد نانوساختار و تعامل آنها با مولکولها، اپتیک و الکترونیک
بخشهای اولویت دار نانوسیالات: دستکاری و کنترل مولکولی منفرد و فناوریهای پایدار
بخشهای اولویت دار نانومواد: مواد نانوساختار و ساختارهای با کارکردها / کاربردهای نوین
بخشهای اولویت دار نانوالکترونیک: کوانتوم- و نانوادوات مواد کارکردی
بخشهای اولویت دار نانوابزارها
بخشهای اولویت دار نانو اپتیک
بخشهای اولویت دار شیمی
بخشهای اولویت دار انرژی
بخشهای اولویت دار علوم زیستی
بخشهای اولویت دار آب سالم
بخشهای اولویت دار کشاورزی- غذا