بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Brazil

برنامه های استراتژیک Brazil

برنامه های شبکه تحقیقاتی برزیل در فناوری نانو، جامعه و محیط زیست

-

اولویت ها

بخشهای اولویت دار الکترونیک و ارتباطات
بخشهای اولویت دار سیستمهای دارورسانی
بخشهای اولویت دار مهندسی بافت، ادوات و ایمپلنت های پزشکی
بخشهای اولویت دار نانومواد- به ویژه در حوزه های زیستی، پزشکی، رابط کارکردی
بخشهای اولویت دار ابزار دقیق، ابزار و مترولوژی
بخشهای اولویت دار حسگرها و محرکها