بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
France

برنامه های استراتژیک France

نانومواد: ارزیابی ریسک نانومواد برای عامه مردم و محیط زیست

۲۰۱۰ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار نسل بعدی نیمه هادی مکمل فلزی اکسید
بخشهای اولویت دار دستگاه های انعطاف پذیر مبتنی بر فناوری نانو
بخشهای اولویت دار فناوری تبدیل انرژی با کارایی بالا
بخشهای اولویت دار تصفیه با عملکرد بالای منابع آب و زباله
بخشهای اولویت دار نانو فناوریهای رایج مرز دانش