بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
European Union

برنامه های استراتژیک European Union

ایمنی نانو- مدیریت ریسک نانوذرات تولیدی

۲۰۱۲ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار تحقیق، توسعه و نوآوری (R + D + I) در علوم نانو و فناوری نانو.
بخشهای اولویت دار پیامدهای اخلاقی و اجتماعی علوم و فناوری نانو
بخشهای اولویت دار مقررات و تأثیر فناوری نانو بر موجودات زنده و محیط زیست
بخشهای اولویت دار انتشار، اجتماعی شدن و آموزش غیررسمی (سمینارها، کارگاه ها، دوره ها، و غیره) در علوم و فناوری نانو.

سازمان های منتشرکننده

کلمبیا کلمبیا شبکه علم و فناوری‌نانوی کلمبیا