بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Iran

Report of the Activities of Iran Nanotechnology Initiative Council in 2007 ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸
اولویت ها
تمرکز تحقیق و توسعه تشخیص
تمرکز تحقیق و توسعه دارورسانی هدفمند
تمرکز تحقیق و توسعه پزشکی احیا کننده