بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Brazil

برنامه عملیاتی و فناوری همگرا و توانمندساز؛ جلد I- فناوری نانو ۲۰۱۶ - ۲۰۲۲
چشم انداز

تدوین یک سیاست دولتی برای تبدیل برزیل به یک عنوان مرجع جهانی در زمینه علم و فناوری در حوزه توسعه و تولید ارزش افزوده نوآورانه در فناوری نانو