بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Brazil

برنامه های استراتژیک Brazil

برنامه عملیاتی و فناوری همگرا و توانمندساز؛ جلد I- فناوری نانو

۲۰۱۶ - ۲۰۲۲

چشم انداز

تدوین یک سیاست دولتی برای تبدیل برزیل به یک عنوان مرجع جهانی در زمینه علم و فناوری در حوزه توسعه و تولید ارزش افزوده نوآورانه در فناوری نانو