بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Canada

برنامه های استراتژیک Canada

راهبرد فناوری نانو آلبرتا، بالفعل سازی پتانسیل های آلبرتا

۲۰۰۷ - ۲۰۲۰

چشم انداز

آلبرتا یکی از ایالت های پیشروی سهیم در قرار گرفتن کانادا در جایگاه پنجم در سطح جهان و در اختیار داشتن 10 درصد از اقتصاد جهانی مبتنی بر فناوری نانو خواهد بود.

ماموریت

در سال 2020، آلبرتا 2 درصد از بازار جهانی فناوری نانو را در دست خواهد داشت و تقریبا 20 میلیارد دلار محصول در این حوزه تولید خواهد کرد. آلبرتا با تولید محصولات توانمندسازی شده در صنایع انرژی و محیط زیست، فناوری های بهداشتی و پزشکی، و حوزه های کشاورزی و جنگلداری به این هدف دست پیدا می کند.