بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Denmark

برنامه های استراتژیک Denmark

آینده نگاری فناوری درباره علوم و فناوری نانوی دانمارک، برنامه اقدام

۲۰۰۵ - ۲۰۰۹

چشم انداز

در سال 2020، دانمارک در حوزه های منتخب فناوری نانو در میان رهبران جهانی و در حال تبدیل آن به کاربردهای صنعتی، راه حل هایی برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی مهم و افزایش اشتغال زایی خواهد بود.