بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Denmark

آینده نگاری فناوری درباره علوم و فناوری نانوی دانمارک، برنامه اقدام ۲۰۰۵ - ۲۰۰۹
چشم انداز
در سال 2020، دانمارک در حوزه های منتخب فناوری نانو در میان رهبران جهانی و در حال تبدیل آن به کاربردهای صنعتی، راه حل هایی برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی مهم و افزایش اشتغال زایی خواهد بود.