بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
European Union

برنامه های استراتژیک European Union

نانومترولوژی اروپا 2020

۲۰۱۱ - ۲۰۲۰

چشم انداز

طی ده سال آینده بهبود پایگاه دانش از طریق تحقیقات، کمیته های علمی، به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری در سطح بین المللی ضروری بوده تا قوانین لازم برای انتشار 45 فناوری نانو و نانومواد در بازارها توسعه یابد.

سازمان های منتشرکننده

کانادا کانادا وزارت محیط زیست