بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک European Union

نانومترولوژی اروپا 2020 ۲۰۱۱ - ۲۰۲۰
چشم انداز

طی ده سال آینده بهبود پایگاه دانش از طریق تحقیقات، کمیته های علمی، به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری در سطح بین المللی ضروری بوده تا قوانین لازم برای انتشار 45 فناوری نانو و نانومواد در بازارها توسعه یابد.

سازمان های منتشرکننده
کانادا وزارت محیط زیست