بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
European Union

برنامه های استراتژیک European Union

پیشگامی در فناوری های صنعتی و توانمندساز نانو، مواد پیشرفته، زیست فناوری و پردازش و تولید پیشرفته- برنامه کاری 2015-2014

۲۰۱۴ - ۲۰۱۵

سازمان های منتشرکننده

ایالات متحده ایالات متحده وزارت انرژی