بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک European Union

نقشه راه یکپارچه تحقیقاتی و صنعتی برای فناوری نانوی اروپا ۲۰۱۳ - ۲۰۲۵
چشم انداز

·  اروپا به دنبال کسب جایگاه رهبر بازار و افزایش رقابت‌پذیری خود در بخش‌های مختلفی است که فناوری نانو ممکن است ارزش افزوده قوی داشته باشد.

· رشد و تجاری‌سازی فناوری نانو باید با توجه به  ملاحظات اجتماعی و توسعه پایدار، راهبری و هدایت گردد.