بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Finland

برنامه های استراتژیک Finland

برنامه فناوری نانو،‌ فین نانو

۲۰۰۵ - ۲۰۱۰

چشم انداز

برنامه فین نانو موقعیت فنلاند را به عنوان کشوری مبتنی بر فناوری های برتر تقویت خواهد کرد و تجاری سازی نوآروی های مبتنی بر فناوری نانو رفاه جامعه ما را افزایش خواهد داد.

ماموریت

تبدیل کردن موسسات تحفیقاتی فنلاند به شرکاء بین المللی جذاب و تبدیل کشور به یکی از بهترین توسعه دهندگان و کاربران فناوری نانو در سطح اتحادیه؛ تسهیل انتقال فناوری نانو به صنایع موجود و حصول اطمینان از اینکه مزیت های رقابتی کشور تقویت می شوند و فنلاند برای فعالیت های جدید کسب و کاری در سطح بین المللی جذاب خواهد بود.