بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Malaysia

برنامه ملی ایمنی و نظارت فناوری‌نانو ۲۰۱۶ - ۲۰۲۰
اولویت ها
بخشهای اولویت دار الکترونیک
بخشهای اولویت دار جنگلبانی
بخشهای اولویت دار سلامت و بهداشت
بخشهای اولویت دار محیط زیست
بخشهای اولویت دار امنیت
بخشهای اولویت دار نوسازی بخش صنعت و تولید
تمرکز تحقیق و توسعه مواد نانوساختار نوآورانه
تمرکز تحقیق و توسعه نانوحسگرها و محرکهای نانویی
تمرکز تحقیق و توسعه راه حل های جدید الکترونیک
تمرکز تحقیق و توسعه مواد نانوساختار کارکردی
تمرکز تحقیق و توسعه روکش ها و دستگاه ها
تمرکز تحقیق و توسعه روش های اندازه گیری
تمرکز تحقیق و توسعه تولید و مقیاس پذیری