بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Finland

برنامه تحقیقاتی علوم نانو ۲۰۰۶ - ۲۰۱۰
اولویت ها
بخشهای اولویت دار ذخیره سازی و تبدیل انرژی
بخشهای اولویت دار محیط زیست پاک کن
بخشهای اولویت دار غذا و کشاورزی
بخشهای اولویت دار نانومواد
بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات
بخشهای اولویت دار نانوپزشکی