بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Finland

برنامه های استراتژیک Finland

برنامه تحقیقاتی علوم نانو

۲۰۰۶ - ۲۰۱۰

اولویت ها

بخشهای اولویت دار ذخیره سازی و تبدیل انرژی
بخشهای اولویت دار محیط زیست پاک کن
بخشهای اولویت دار غذا و کشاورزی
بخشهای اولویت دار نانومواد
بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات
بخشهای اولویت دار نانوپزشکی