بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
France

برنامه های استراتژیک France

نانو سیستم‌ها و فناوری‌های‌نانو (ویرایش 2011)

۲۰۱۱ - ۲۰۱۲

اولویت ها

بخشهای اولویت دار انرژی و محیط زیست
بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات و ارتباطات و میکروسیستم ها
بخشهای اولویت دار سلامت و زیست فناوری
بخشهای اولویت دار مواد غذایی و اقیانوس
تمرکز تحقیق و توسعه مواد
تمرکز تحقیق و توسعه کاتالیز و علوم "سطح و سطح مشترک"
تمرکز تحقیق و توسعه فرایندهای بنیادی شیمیایی و فیزیکی در مقیاس نانو
تمرکز تحقیق و توسعه نانوزیست فناوری
تمرکز تحقیق و توسعه ادوات، سیستمها و فرایندهای پیچیده مبتنی بر علم و فناوری نانو
تمرکز تحقیق و توسعه ملاحظات اجتماعی، قانونی و اخلاقی نظیر سلامت انسانی، ایمنی و زیست محیطی