بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
India

برنامه های استراتژیک India

برنامه نانوالکترونیک هند (بمبئی)

۲۰۱۴ - ۲۰۱۹

چشم انداز

تسهیل و حمایت از تولید دانش و تخصص در نانو الکترونیک از طریق مشارکت و استفاده از امکانات تاسیس شده در مرکز تعالی نانو الکترونیک در موسسه علوم بنگالور هند و موسسه فناوری بنگالور هند توسط استفاده کنندگان خارجی

اولویت ها

بخشهای اولویت دار خط 1 کاربرد فناوری نانو برای مواد و مواد جدید در حوزه سلامت
بخشهای اولویت دار خط 2 فناوری نانو برای اطلاعات و مخابرات
بخشهای اولویت دار خط 3 فناوری نانو در ارتباط با صنعت و محیط زیست
بخشهای اولویت دار خط 4 مواد هوشمند مبتنی بر دانش بر اساس سفارش
بخشهای اولویت دار خط 5 پیشرفت در فناوری و پردازش مواد
بخشهای اولویت دار خط 6 توسعه و تایید راهبردها و مدلهای صنعتی جدید. فناوری های جدید برای فرایندهای طراحی و ساخت. تولید شبکه
بخشهای اولویت دار خط 7 بهره برداری از فناوری های همگرا