بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Iran

برنامه های استراتژیک Iran

سند راهبرد آینده

۲۰۰۵ - ۲۰۱۴

چشم انداز

براى تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری ا سلامی ا یران، جنبش نرم افزاری و بهبود سطح، کیفیت و امنیت زندگی مردم، در افق ده ساله، جمهوری اسلامی ایران کشوری است توسعه یافته در فناوری نانو:
- با زیرساختهای بومی و پیشرفته و دارای سهم برتر منابع انسانی متخصص
- دارای تعاملات داخلی و بین المللی مؤثر و سازنده
- مولد ارزش افزوده اقتصادی حاصل از فناوری نانو
- دارای توان رقابت در سطح جهان

ماموریت

دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 کشور برتر فناوی نانو و تلاش برای ارتقاى مداوم این جایگاه به منظور توسعة اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.