بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Mexico

برنامه های استراتژیک Mexico

برنامه کاری شبکه های تحقیقاتی و کارشناسی ارشد : شبکه علوم نانو و میکرو- فناوری نانو

۲۰۰۶ - ۲۰۱۷

ماموریت

انسجام بخشیدن به محققین عالی رتبه‌ای که توانایی کار در گروه‌های بین‌رشته‌ای و چند در پروژه‌های علوم‌نانو و میکرو و فناوری‌نانو را دارند. گرایش به سمت نوآوری و توسعه فناورانه، ایجاد هم‌افزایی بین واحدهای آموزشی که شبکه نانوساختار و فناوری‌نانو را با کمک بخشهای تولیدی، اجتماعی و دولتی ایجاد کرده و از تحقیقات علمی با کیفیت و تاثیرگذار حمایت می‌کنند.