بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Mexico

شبکه علوم نانو و میکرو فناوری نانو: برنامه اقدام ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
اولویت ها
بخشهای اولویت دار فناوری نانو و مواد کارکردی در: انرژی و محیط زیست؛ الکترونیک، اپتیک و ارتباطات
بخشهای اولویت دار نانومواد
بخشهای اولویت دار سایر مواد کارکردی
بخشهای اولویت دار نانوزیست فناوری
بخشهای اولویت دار طراحی، نظریه و مدلسازی
بخشهای اولویت دار زیرساختها و نانوادوات
بخشهای اولویت دار اخلاق، محیط زیست و جامعه