بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
New Zealand

برنامه های استراتژیک New Zealand

نقشه راه علم: علوم و فناوری نانو

۲۰۰۶ - ۲۰۱۵

ماموریت

تقویت تحقیقات، بخش خصوصی و ظرفیت های دولتی برای جذب، توسعه و کاربرد علوم و فناوری نانو در جهت منافع نیوزلاند