بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک New Zealand

نقشه راه علم: علوم و فناوری نانو ۲۰۰۶ - ۲۰۱۵
ماموریت
تقویت تحقیقات، بخش خصوصی و ظرفیت های دولتی برای جذب، توسعه و کاربرد علوم و فناوری نانو در جهت منافع نیوزلاند