بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Norway

برنامه های استراتژیک Norway

فناوری‌نانو و مواد جدید (NANOMAT)؛ برنامه کاری

۲۰۰۷ - ۲۰۱۶

چشم انداز

نروژ کشوری پیشرو در حوزه های منتخب علوم و فناوری نانو خواهد بود. از طریق دانش پایه، فناوری پیشرفته و مزیت های گسترده، پایه ای قوی برای خلق ارزش، صنایع جدید و دانش جدید ایجاد خواهد شد.