بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Norway

برنامه های استراتژیک Norway

فناوری نانو و مواد جدید (NANOMAT) - برنامه اقدام 2007-2008

۲۰۰۷ - ۲۰۰۸

چشم انداز

نروژ باید یک کشور پژوهشی پیشرو در زمینه‌های منتخب علوم و فناوری نانو و مواد جدید باشد. NANOMAT باید زیربنایی برای یک بخش صنعتی جدید، دانش‌بنیان و پژوهش‌محور ایجاد کرده و نوسازی پایدار صنعت جاافتاده نروژ را تسهیل کند.