بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Norway

برنامه های استراتژیک Norway

برنامه کاری فناوری نانو و مواد پیشرفته (نانو 2021)

۲۰۱۲ - ۲۰۲۱

چشم انداز

یک قطب قدرتمند برای دانش جدید و تجارت و صنعت دانش‌بنیان.