بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Norway

برنامه کاری فناوری نانو و مواد پیشرفته (نانو 2021) ۲۰۱۲ - ۲۰۲۱
چشم انداز
یک قطب قدرتمند برای دانش جدید و تجارت و صنعت دانش‌بنیان.