بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Norway

راهبرد ملی علم و فناوری نانو ۲۰۰۷ - ۲۰۱۶
چشم انداز
نروژ در حوزهای منتخب علوم و فناوری نانو یکی از کشورهای پیشگام خواهد شد. از طریق دانش بنیادی، فناوری پیشرفته و مزیتهای گسترده، زیربنای قدرتمندی برای خلق ارزش، صنایع جدید، و دانش جدید ایجاد خواهد شد.