بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Colombia

Plan of Colombian Network of Nanoscience and Nanotechnology -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار Research, Development and Innovation (R + D + i) in nanoscience and nanotechnology.
بخشهای اولویت دار Ethical and social implications of nanoscience and nanotechnology.
بخشهای اولویت دار Regulation and impact of nanotechnology on living beings and the environment.
بخشهای اولویت دار Dissemination, socialization and informal education (seminars, workshops, courses, among others) in nanoscience and nanotechnology.
سازمان های منتشرکننده
کلمبیا شبکه علم و فناوری‌نانوی کلمبیا