بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Russia

برنامه های استراتژیک Russia

تایید GN 1.2.2633 -10 "استانداردهای بهداشتی برای تعیین میزان اولویت نانومواد در عناصر زیست‌محیطی"

۲۰۱۰ - ۲۰۱۳

اولویت ها

تمرکز تحقیق و توسعه نانوحسگرها برای تشخیص و معاینه
تمرکز تحقیق و توسعه نانوپزشکی و واکسن ها
تمرکز تحقیق و توسعه مواد پزشکی
تمرکز تحقیق و توسعه مواد آرایشی نانو و عناصر فعال گیاهی تایلندی بسته بندی شده
تمرکز تحقیق و توسعه مواد زائد مبتنی بر فناوری‌نانو
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای بهداشت و تغذیه حیوانات
تمرکز تحقیق و توسعه کودهای کنترل شده، مواد مغذی گیاهی و آفت کش ها
تمرکز تحقیق و توسعه بهبود وضعیت خاک و اصلاح آن به ویژه خاک هوشمند
تمرکز تحقیق و توسعه نانومواد برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی (بسته بندی هوشمند)
تمرکز تحقیق و توسعه نانوحسگرها برای محصولات کشاورزی
تمرکز تحقیق و توسعه نانوکاتالیستها و نانومواد برای تولید، ذخیره و بهره برداری انرژی
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری تولید سبز
تمرکز تحقیق و توسعه نانوساختارها برای جذب و تبدیل کربن
تمرکز تحقیق و توسعه صافی نانو برای آب آشامیدنی
تمرکز تحقیق و توسعه مواد نانومقیاس برای تصفیه پساب
تمرکز تحقیق و توسعه نانوایمنی و ارزیابی ریسک
تمرکز تحقیق و توسعه شبکه آزمایشگاهی ملی برای تعیین مشخصات و تجزیه و تحلیل نانومقیاس
تمرکز تحقیق و توسعه تجهیزات تولید و تعیین مشخصات مواد نانومقیاس
تمرکز تحقیق و توسعه نانوالکترونیک
تمرکز تحقیق و توسعه نساجی کارکردی نانو برای کاربردهای پیشرفته
تمرکز تحقیق و توسعه فناوریهای نوظهور