بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Russia

برنامه های استراتژیک Russia

برنامه اقدامات اولویت‌دار حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسانی برای اجرای "برنامه صنعت نانو"

۲۰۰۹ - ۲۰۱۵

اولویت ها

بخشهای اولویت دار سنجش، تجزیه و تحلیل و ایجاد پایگاه داده نانو
بخشهای اولویت دار ایجاد زیرساخت ارزیابی ایمنی نانو
بخشهای اولویت دار اقدامات مقدماتی برای نهادینه سازی مدیریت ایمنی نانو
بخشهای اولویت دار آموزش متخصصان حرفه ای و ایجاد شراکت

سازمان های منتشرکننده

ایالات متحده ایالات متحده سازمان غذا و دارو