بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک South Africa

راهبرد ملی فناوری نانو ۲۰۰۵ - ۲۰۱۴
چشم انداز
بهره گیری از نقاط قوت فعلی نظام ملی نوآوری به همراه پرداختن به تقویت زیرساخت تحقیقاتی این نظام و شکل دهی نیروی کاری مناسب برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته که مزایای رقابتی آتی کشور و کیفیت بهبودیافته زندگی را پشتیبانی کند.
ماموریت
توسعه، هماهنگی و مدیریت یک نظام ملی نوآوری که حداکثر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی برای همه را به ارمغان بیاورد.