بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
South Africa

برنامه های استراتژیک South Africa

راهبرد ملی فناوری نانو

۲۰۰۵ - ۲۰۱۴

چشم انداز

بهره گیری از نقاط قوت فعلی نظام ملی نوآوری به همراه پرداختن به تقویت زیرساخت تحقیقاتی این نظام و شکل دهی نیروی کاری مناسب برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته که مزایای رقابتی آتی کشور و کیفیت بهبودیافته زندگی را پشتیبانی کند.

ماموریت

توسعه، هماهنگی و مدیریت یک نظام ملی نوآوری که حداکثر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی برای همه را به ارمغان بیاورد.