بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
South Africa

برنامه های استراتژیک South Africa

برنامه ملی تجهیزات فناوری‌نانو: مدیریت حمایتهای مالی و اداره سیستمها (اصلاحی 1)

۲۰۱۵ - ۲۰۱۶

اولویت ها

بخشهای اولویت دار آب
بخشهای اولویت دار انرژی
بخشهای اولویت دار معدن و مواد معدنی
بخشهای اولویت دار سلامت و بهداشت
اولویت ملی کاهش فقر
اولویت ملی فناوری های کلیدی (شامل فناوری زیستی و IT)
اولویت ملی فرآوری زیستی و شیمیایی
اولویت ملی مواد و روشهای ساخت پیشرفته
اولویت ملی صنایع اهرم مبتنی بر منابع