بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک South Korea

فناوری نانو برای کره پویا ۲۰۱۰ - ۲۰۱۵
چشم انداز
حفظ مزیت های فناورانه برای رسیدن به جایگاه سوم در فناوری نانو در سطح جهانی در افق 2015، ارتباط و همکاری با فناوری های موجود و بهبود کیفیت زندگی بشر