بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
South Korea

برنامه های استراتژیک South Korea

برنامه همگرایی نانو 2020

۲۰۱۲ - ۲۰۲۰

چشم انداز

ایجاد بازارهای جدید و صنعت از طریق تجاری سازی فناوری نانو

ماموریت

ترویج تجاری سازی نتایج تحقیقات حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش دولتی