بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک South Korea

برنامه همگرایی نانو 2020 ۲۰۱۲ - ۲۰۲۰
چشم انداز
ایجاد بازارهای جدید و صنعت از طریق تجاری سازی فناوری نانو
ماموریت
ترویج تجاری سازی نتایج تحقیقات حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش دولتی