بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Spain

برنامه های استراتژیک Spain

وضعیت علم و فناوری‌نانو در اسپانیا و پیشنهاد اقدام راهبردی در چارچوب برنامه ملی تحقیق و توسعه و نوآوری

۲۰۰۴ - ۲۰۰۷

اولویت ها

بخشهای اولویت دار انرژی و محیط زیست
بخشهای اولویت دار بهداشت، سلامت و پزشکی
بخشهای اولویت دار کشاورزی و جنگل بانی
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز و تعیین مشخصات نانوکریستالها و نانوسیمها
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز مواد مبتنی بر سوپرامولکولها
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز دستگاهها و نانوحسگرها در مقیاس مولکولی
تمرکز تحقیق و توسعه توسعه نانومواد پایدار برای کاتالیز و اصلاحات مخصوص سطوح نیمه هادی
تمرکز تحقیق و توسعه توسعه رابطهایی برای نانوالکترونیک و دستگاههای نانوسیالات
تمرکز تحقیق و توسعه تئوری، مدل سازی و شبیه سازی نانوسیستمها
تمرکز تحقیق و توسعه توسعه فناوری های تعیین مشخصات و تصویربردای مناسب برای تحقیقات فناوری نانو