بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Thailand

برنامه های استراتژیک Thailand

چارچوب ملی سیاست فناوری نانو (2012-2021)

۲۰۱۲ - ۲۰۲۱

چشم انداز

فناوری نانو، شایستگی اقتصادی، کیفیت زندگی، جامعه و محیط زیست را به نحو پایدار، تقویت می‌کند.
چارچوب سیاست ملی فناوری نانو (2012-2021) سه هدف کلان اصلی دارد:
1. بهبود فناوری کشاورزی و صنعت تولید که تقاضای بازار را از طریق فناوری نانو برآورده می‌کند.
2. بهره‌برداری از فناوری نانو برای توسعه مواد، محصولات و تجهیزات به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و محیط زیست.
3. تبدیل شدن به رهبر ASEAN در حوزه پژوهش و آموزش فناوری نانو.