بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Malaysia

Nanoelectronics Technology Roadmap (R&D Opportunities) ۲۰۰۸ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار Energy, Environment & Space
بخشهای اولویت دار Medical & Health
بخشهای اولویت دار Network & Communication
بخشهای اولویت دار Food & Agriculture
بخشهای اولویت دار Computing & Infotainment