بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک USA

Defence Nanotechnology Research and Development Program ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱
اولویت ها
بخشهای اولویت دار Fundamental Nanoscale Phenomena and Processes
بخشهای اولویت دار Nanomaterials
بخشهای اولویت دار Nanoscale Devices and Systems
بخشهای اولویت دار Nanomanufacturing
بخشهای اولویت دار Instrumentation research, metrology, and standards for nanotechnology
بخشهای اولویت دار Environmental Health and Safety
بخشهای اولویت دار Societal Dimensions-Environment, Health, and Safety
بخشهای اولویت دار Major research facilities and instrumentation acquisition