بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک UK

راهبرد فناوری های نانوی انگلستان؛ فناوری های کوچک، فرصت های بزرگ ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱
چشم انداز
اقتصاد و مصرف کنندگان انگلستان از توسعه فناوری های نانو از طریق حمایت دولت از نوآوری و گسترش کاربرد این فناوری های نوظهور و توانمندساز به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار که نیازهای جامعه، صنعت و دانشگاه را منعکس می کند، سود خواهند برد.