بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Germany

Action Plan Nanotechnology 2015 ۲۰۱۱ - ۲۰۱۵
اولویت ها
چالشهای جهانی Climate/Energy
چالشهای جهانی Health/Nutrition and Agriculture
چالشهای جهانی Mobility
چالشهای جهانی Communications
چالشهای جهانی Security
تمرکز تحقیق و توسعه Nanochemistry
تمرکز تحقیق و توسعه Nano-optics and Lighting Technologies
تمرکز تحقیق و توسعه Nano-analytics
تمرکز تحقیق و توسعه Nanobiotechnology