بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
UK

برنامه های استراتژیک UK

بیانیه دولت انگلیس در حوزه فناوری‌نانو

۲۰۰۷ - ۲۰۰۸

چشم انداز

کسب حداکثر مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از توسعه و تجاری سازی فناوری برای بریتانیا و پیشگامی در فعالیتهای بین المللی برای اطمینان از کنترل مناسب ریسکهای بالقوه سلامت، ایمنی و زیست محیطی.