بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک UK

بیانیه دولت انگلیس در حوزه فناوری‌نانو ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸
چشم انداز
کسب حداکثر مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از توسعه و تجاری سازی فناوری برای بریتانیا و پیشگامی در فعالیتهای بین المللی برای اطمینان از کنترل مناسب ریسکهای بالقوه سلامت، ایمنی و زیست محیطی.