بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک UK

پیشگامی تولید میکرو و فناوری‌نانو در انگلیس ۲۰۰۳ - ۲۰۰۹
اولویت ها
اولویت ملی نانوپزشکی و رهاسازی دارو
اولویت ملی مواد زیست سازگار
اولویت ملی نانوحسگرها و نانوسیالات
اولویت ملی قطعات الکترونیکی پلاستیکی
اولویت ملی نانو اپتیک و نانوفوتونیک
اولویت ملی نانوکاتالیستها و فناوری هیدروژن
اولویت ملی نانومواد با خواص عملکردی جدید