بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
UK

برنامه های استراتژیک UK

پیشگامی تولید میکرو و فناوری‌نانو در انگلیس

۲۰۰۳ - ۲۰۰۹

اولویت ها

اولویت ملی نانوپزشکی و رهاسازی دارو
اولویت ملی مواد زیست سازگار
اولویت ملی نانوحسگرها و نانوسیالات
اولویت ملی قطعات الکترونیکی پلاستیکی
اولویت ملی نانو اپتیک و نانوفوتونیک
اولویت ملی نانوکاتالیستها و فناوری هیدروژن
اولویت ملی نانومواد با خواص عملکردی جدید