بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

استراتژی پژوهشی مربوط به یمنی، سلامت انسانی و محیطی نانو تکنولوژی

۲۰۱۱ - ۲۰۱۳

چشم انداز

آینده ای که در آن فناوری نانو بیشترین سودبخشی را برای محیط زیست، زندگی اجتماعی و رفاه اقتصادی به همراه داشته باشد.

ماموریت

NNI از طریق توسعه و به کارگیری یک نانو فناوری هماهنگ محیطی، سلامت و  استراتژی تحقیق ایمنی که : 1- از محیط زیست و سلامت عمومی محافظت می کند. 2- مدیرت و تحلیل علمی ریسک را بکار می گیرد و 3- پیشرفت های فناورانه ای که به نفع جامعه است را ترویج می کند،  خدمت رسانی مطلوب عمومی را انجام می دهد.