بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک USA

برنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو ۲۰۱۴ - ۲۰۱۶
چشم انداز
آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود که این امر موجب سودرسانی به جامعه سود می گردد.