بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

برنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو

۲۰۱۴ - ۲۰۱۶

چشم انداز

آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود که این امر موجب سودرسانی به جامعه سود می گردد.